June 2, 2020

Prvi koraki pri ustanavljanju Slovenske Nacionalne Bioplatforme

By admin

V dneh 15. in 16. januarja 2003 je v Biološkem središču v Ljubljani potekala velika mednarodna borza projektnih predlogov v okviru regionalne pobude za podporo raziskovalno-razvojnem sodelovanju v regiji Alpe-Jadran imenovane TriCo. Tokratna že sedma borza projektnih predlogov TriCo z naslovom »Trajnostno urejanje prostora in ranljivi ekosistemi« je bila že v osnovi zasnovana širše kot dosedanja srečanja v okviru pobude, saj je vzporedno s predstavitvami projektov potekala tudi znanstvena konferenca v okviru projekta 5. okvirnega programa EU »Bioplatform«. Na znanstveni konferenci so poleg raziskovalcev in strokovnjakov iz šestih držav iz regije sodelovale tudi raziskovalne skupine iz še 14 evropskih držav. Več kot 180 raziskovalcev iz 20 držav je istočasno z borzo projektnih predlogov TriCo na temo »Trajnostnega urejanja prostora in ranljivih ekosistemov« tvorno sodelovalo tudi pri pripravi izhodišč za ustanovitev slovenske nacionalne platforme za raziskave na področju biotske raznovrstnosti, ki je ob ustanovitvi postala članica Evropske mreže.

Evropska mreža nacionalnih bioplatform deluje v okviru foruma imenovanega EPBRS (»European Platform for Biodiversity Research Strategy«), ki služi povezovanju med oblikovanjem evropskih politik in direktiv na področju trajnostnega razvoja ter raziskovalno sfero ter vplivi uravnoteženega gospodarsko-ekonomskega razvoja na biotsko raznovrstnost v Evropi. Povezovanje ekspertov iz držav Evropske unije na tem področju aktivno pomaga državam kandidatkam tudi pri premoščanju težav pri implementaciji evropskih direktiv ter obravnavi regionalno specifičnih vsebin v trajnostnem razvoju in njegovem vplivu na okolje.

V okviru omenjene mednarodne prireditve je potekalo tudi ustanovno srečanje slovenske nacionalne platforme za raziskave na področju biotske raznovrstnosti, tj. foruma za določitev in usmerjanje strategije razvoja ter identificiranje prednostnih raziskav na področju biotske raznovrstnosti v Sloveniji, na katerem smo udeleženci uradno ustanovili Slovensko nacionalno bioplatformo (SNB), ki bo združevala različne strokovnjake s področij biologije, prostorskega planiranja, trajnostnega razvoja, biodiverzitete in predstavnikov resornih ministrstev, ki prispevajo k so-oblikovanju nacionalnih politik na področju razvoja in raziskav.

Snovalci evropske platforme za strategijo na področju biotske raznovrstnosti (European Platform for Biodiversity Research Strategy – EPBRS) so si v grobem zamislili 4 konkretne cilje, h katerim naj bi prispevale tudi nacionalne bioplatforme:

Spremljanje razvoja evropske bioplatforme z vključevanjem platform iz vseh 32 držav (v okviru RTD programa) in povezovanje nacionalnih platform z drugimi evropskimi in mednarodnimi organizacijami z namenom promoviranja skupnega evropskega raziskovalnega območja za biodiverziteto;

Organizacija 5 srečanj EPBRS;

Namen Slovenske nacionalne bioplatforme so aktivnosti, povezane s pripravo nacionalne strategije za raziskave na področju biotske raznovrstnosti, pripravo interdisciplinarnih raziskovalnih programov in definicijo prioritetnih nalog, povezovanje z drugimi nacionalnimi bioplatformami in evropsko bioplatformo, identifikacijo slabih in dobrih strani razvoja, vključevanje slovenskih raziskav v mednarodne programe in vrsto drugih s tem povezanih aktivnosti. Slovenija se namreč podobno kot druge srednje in vzhodno-evropske države sooča s temeljnimi težavami kot so pomanjkanje strokovnjakov specialistov – taksonomov, pomanjkanje tovrstne strategije, skromna finančna podpora klasičnim raziskavam na področju biodiverzitete, pomanjkanje komunikacije med znanstvenimi inštituti in strokovnimi nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo s podobno tematiko in nenazadnje neusklajenost resornih ministrstev glede razvojno-prostorskih in sektorskih aktivnosti, ki potencialno vplivajo na biotsko raznovrstnost in zunanji videz kulturne in naravne krajine na slovenskem. Slovenija je v okviru Evrope znana kot t.i. vroča točka »hot spot« z izjemno visoko biodiverziteto, zato je izjemno pomembno, da država tej problematiki posveti čim večjo pozornost. Nenazadnje temelji tudi strategija slovenskega gospodarskega razvoja in strategija turističnega razvoja na ohranjanju naravnega bogastva in biotske raznovrstnosti, ki je zaradi lege Slovenije v stičišču podnebno-geoloških pasov edinstvena v Evropi. Za obstoj in nadaljnji razvoj SNB je izjemno pomembna tudi podpora Ministrstva za okolje, prostor in energijo in naklonjenost Ministra Janeza Kopača, ki je v pozdravnem nagovoru ob otvoritvi prireditve v Biološkem središču v Ljubljani na temo trajnostnega urejanja prostora in ranljivih ekosistemov podprl ustanovitev SNB in obljubil podporo njenemu uspešnem delovanju.

Na ustanovnem srečanju v Ljubljani so se udeleženci dogovorili, da v okviru ustanovnih aktivnosti Slovenske nacionalne bioplatforme najprej pripravijo začetne korake in sicer identificirajo strokovnjake iz različnih znanstveno-raziskovalnih institucij, pripravijo seznam strokovnih ustanov in nevladnih organizacij, ki so kakorkoli povezane z raziskovanjem biotske raznovrstnosti v slovenskem prostoru ter seznam strokovnjakov na resornih ministrstvih. Ti seznami bodo uporabni za vzpostavitev mreže strokovnjakov (t.i. »Slovene Biodiversity Network«). V naslednji fazi nameravajo pripraviti katalog tekočih raziskovalnih in aplikativnih projektov na področju biotske raznovrstnosti ter sistematičnega spremljanja posegov v naravno okolje (»monitoring«). Ob podpori Ministrstva za šolstvo, znanost in šport so Slovenski nacionalni bioplatformi že ob ustanovitvi omogočili prepoznavnost tudi na svetovnem spletu. V okviru medresorskih spletnih strani www.rtd.si namenjenih informacijam o mednarodnih raziskovalnih programih, razpisih v nacionalnem raziskovalnem programu in ciljnih razvojnih programih so vzpostavili informacijsko podporo SNB z vsemi potrebnimi povezavami na ustrezne mednarodne spletne strani. Spletna stran SNB deluje v okviru informacij o raziskovalnih aktivnostih EU in Republike Slovenije na področju trajnostnega razvoja in globalnih sprememb v okviru področja Slovenija v Evropskem raziskovalnem prostoru.

Udeleženci ustanovnega srečanja SNB v Ljubljani 15.-16. januarja 2003 so izrazili mnenje, da je vzpostavitev SNB za biodiverziteto izjemna priložnost za povezovanje in komunikacijo strokovne javnosti v Sloveniji, ki je kakorkoli povezana z biodiverziteto, obenem pa predstavlja tudi forum za usklajevanje prioritetnih raziskovalnih nalog.